Det danske rejsebureau

Log Wildkingdom Tours - Hornbill

i Thailand

WKT034 – Se Christian VII’s bronze kanoner fra 1768

 

English version

Støbt for 250 år siden i Frederiksværk

De Danske Kanoner

 

Hvordan er de havnet på Phuket?

 

Khao Sok National Park, A true rainforest of origin - 2½ hours drive from Phuket, Krabi, Ao Nang, Phang Nga, Khao Lak, Nature lovers paradise, wildlife, jungle, Art's river view lodge, Chiew Larn Lake, Rajjabrapa Dam, jungle raft, a dream land of mist and mountains

 

Nationalmuseet i Danmark, havde i sine arkiver de originale tegninger af lavetterne.

I dag står bronze kanonerne på ærespladsen foran hovedpolitistationen på Phuket.

INFO

FOTOS

PRIS

FILM & LINKS

Et lille stykke Danmark foran Politigården i Phuket City

Christian 7-tal’s monogram

Fakta om de danske kanoner

Fra Inskriptionen på den nedlagte messingplade bag kanonerne.

Størrelse & mål:

Kanon cylinderen er 22 kaliber lang, 6.5 kaliber tyk og vejer 607 pund. Denne type kanon skal lades med en 202 punds kardæsk (kanonkugle), der er anbragt oven på 3 pund krudt. Rækkevidden for målet er mellem 800 – 1.000 meter. Kanonen kræver 4 heste som trækdyr og 8 mand til betjeningen. Hjulene på lavetten er forholdsvis høje og designet til at kunne komme frem i svært terræn.

Fabrikation:

Kanonløbet er støbt på Gjethusets Støberi beliggende i Frederiksværk by, Danmark.

Detaljer:

I 1768 blev dette løb slået af Henrik Hornhaver i bronze, der består af 13 % tin & 87 % kobber. Kanonernes designer var General Major E.G. Meenierburg.

Information: Denne type kanoner tilhører våbensystemet fra 1766, kaldet Prins Karl af Hessen. Systemet ”Prins Karl af Hessen” var leder af de danske artilleri styrker fra 1769 til 1799. I alt blev der fremstillet 208 af disse kanoner. Det antages at de danske kanoner blev flyttet til Phuket, sidst i 1700-tallet som forsvar mod angribere.

Bestil uden misforståelser – Det lille rejsebureau med den store erfaring

??Hvordan opdagede man kanonerne??

I november måned 2004 holdt en lille gruppe ansatte i Dansk Kriminalforsorgen privat ferie på Phuket og Wild Kingdom Tours lavede alle deres udflugtsprogrammer, der indbefattede en studietur til Phukets Provins Fængsel.

Efter endt rundvisning på politigården og i fængselet samt gode informationer af selveste Politikommissær Paween Pongsirin, øjnede gruppen nogle gamle kanoner, der lå på jorden overgroet af ukrudt. Stor var forbavselsen, da man opdagede at kanoerne havde Christians VII monogram støbt oven på løbet.

Hverken Politikommissær Paween Pongsirin eller andre ansatte på politistationen vidste af, at kanonerne skulle være danske, ej heller hvor de var kommet fra og hvor længe de havde ligget på jorden.

Henrik Darlie, - en god ven af Wild Kingdom Tours - kontaktede Nationalmuseet i Danmark og fremsendte billeder af kanonerne. Her kunne man fremskaffe mange oplysninger om oprindelse og anvendelse, men hvordan de er havnet på Phuket, bliver indtil i dag en uløst gåde.

Nationalmuseet i Danmark, havde i sine arkiver originale tegninger af lavetterne. På Politikommissær Paween Pongsirin initiativ, er der nu blevet lavet tro kopier af lavetterne i Thailand.

I dag står bronzekanonerne på ærespladsen foran Phukets Centrale Politistationen under det let vejende thailandske flage.

Der er netop "fundet" et par Frederiksvaerk kanoner fra 1768 1769 i Phuket og de er helt sikkert kommet ud fra Danmark gennem Trankebar.
Henrik Darlie, Per Butler, Frank Storm, The story of Danish kanons in Phuket. Nyopdaget seværdighed i Phuket City, med dansk relevans. Frank, Benny, Johnny, Steen.Tukta, Per Butler, Tommy, Mr. Jacob Sten Petersen, Novo Nordiske. For 250 år siden begyndte general Classen produktionen af kanoner i Frederiksværk - eller Friderichsværck, som byen blev navngivet netop i 1756. Der var godt gang i krigene rundt omkring i verden, så der var brug for kanoner. Et stort støbehus, Gjethuset, blev opført. Det skete i to etaper, nordfløjen stod færdig i 1764 og hele den tre-fløjede industribygning i 1769. Frederiksværks æra som kanonby varede i 77 år frem til 1833, og i den periode blev produceret et sted mellem 2.500-2.600 kanoner. De fleste kanoner blev brugt i Danmark, som dengang også omfattede besiddelser i f.eks. Vestindien, Ostindien, Guldkysten (Ghana), hvorfra der blev handlet slaver, samt Norge frem til 1814. Men kanoner fra Frederiksværk fandt også vej mange andre steder hen i verden. Jørgen Aagesen, Frederiksværk, har gravet grundigt i kanonproduktionens historie og bl.a. forsøgt at skabe et overblik over, hvor de bevarede kanoner findes i dag. Resultatet af det kæmpe arbejde kan læses i bogen "Bronzeartilleriet fra General J.F. Classens kanonstøberi 1756-1832" (1993). Det bliver en kanontur jorden rundt til: Danmark, Norge, Sverige, Færøerne, Tyskland, Østrig, England (bl.a. tre bronzekanoner på "Tower of London"), Malta, Rusland, Canada, USA, Iran, Dansk Vestindiske Øer (St. Croix, St. Thomas og St. Jan) og Britisk Vestindien (øen St. Kitts). Men som Jørgen Aagesen skriver i sin bog: "Det er min overbevisning, at denne beretning om Frederiksværks artilleriets tilstedeværelse rundt om i verden ikke har fundet sin afslutning med dette projekt. Der vil utvivlsomt stadig dukke eksemplarer fra kanonstøberiet frem, og disse vil da forhåbentlig blive bemærket af historisk interesserede personer på rejser i fremmede lande." Og det er netop, hvad der er sket i Thailand! Det danske rejsebureau "Wild Kingdom Tours" arrangerer en udflugt i Phuket, hvor der foruden elefantridning og besøg i en gummiplantage også indgår besigtigelse af nogle gamle kanoner fra Frederiksværk. På rejsebureauets hjemmeside kan man læse, at kanonerne blev opdaget i november 2004 af en gruppe ansatte fra Kriminalforsorgen, som under en privat ferie havde fået arrangeret et besøg i et thailandsk fængsel og på politigården i Phuket: "Efter endt rundvisning på politigården og i fængslet, øjnede gruppen nogle gamle kanoner, der lå på jorden overgroet af ukrudt. Stor var forbavselsen, da man opdagede, at kanonerne havde Christian VII monogram støbt oven på løbet. Ingen på politistationen vidste, at kanonerne var danske, hvor de var kommet fra, eller hvor længe de havde ligget på jorden." Via Nationalmuseet blev skaffet en masse oplysninger om kanonerne, som er gengivet på en messingplade nedlagt bag kanonerne - men hvordan de er havnet på Phuket, er fortsat en gåde. Ud fra de originale tegninger af lavetterne, er der på politikommissær Paween Pongsirins initiativ i Thailand lavet tro kopier af de oprindelige lavetter, og de to bronzekanoner fra Frederiksværk står i dag på ærespladsen foran hovedpolitistationen på Phuket under det vajende thailandske flag. Historien om de danske kanoner i Phuket (oversat til dansk) Størrelse & mål: Kanon cylinderen er 22 kaliber lang, 6.5 kaliber tyk og vejer 607 pund. Denne type kanon skal lades med en 202 punds kardæsk (kanonkugle), der er anbragt oven på 3 pund krudt. Rækkevidden for målet er mellem 800 – 1.000 meter. Kanonen kræver 4 heste som trækdyr og 8 mand til betjeningen. Hjulene på lavetten er forholdsvis høje og designet til at kunne komme frem i svært terræn.
Fabrikation: Kanonløbet er støbt på Gjethusets Støberi beliggende i Frederiksværk by, Danmark. Detaljer: I 1768 blev dette løb slået af Henrik Hornhaver i bronze, der består af 13 % tin & 87 % kobber. Kaoner tilhører våbensys

FridricsWærck

Billedet er fra 1773. I midten ses den store trefløjede støberibygning, Gjethuset, hvorfra røgen stiger til vejrs, og hvor man fremstillede kanoner. Bygningen er omgivet af værksteder og mestrenes boliger. Arbejderne kom fra de omgivende landsbyer, hvis dyr gør sig til gode på de afhøstede marker i billedets forgrund; yderst til venstre ses en kærre, muligvis med nordsjællandske trækul, der sammen med svovl og salpeter indgik i fremstillingen af krudt. I billedets baggrund ses strandbredden og skibsbroen. Skibene bragte jern fra Norge og stenkul fra England til produktionen af kanoner og husgeråd. På bakkerne til venstre ses krudtmagasinerne.

Bestil - Mest for pengene – Bestil hos Wild Kingdom Tours

For 250 years ago, General Classen production of guns in Fredericton - or Friderichsværck which the town was named recently in 1756. There was a good time in wars around the world, so there was a need for guns. A large cast house, Gjethuset, was built. It happened in two stages, the north wing was finished in 1764 and throughout the three-winged building industry in 1769. Frederick Handicraft era as kanonby lasted 77 years until 1833, and during this period was produced somewhere between 2500-2600 cannons. Most guns used in Denmark, which then also included possessions in the example. West Indies, East Indies, Gold Coast (Ghana), which traded slaves, and Norway until the 1814th But guns from Frederick also found its way many other places in the world. Jorgen Aagesen, Frederick, has dug carefully in cannon production history, including attempted to create an overview of where the surviving guns available today. The result of the huge work can be read in the book "Bronze Artillery from General JF Classen cannon foundry 1756-1832" (1993). It becomes a kanontur globe to: Denmark, Norway, Sweden, Faroe Islands, Germany, Austria, England (including three bronze cannons on the "Tower of London"), Malta, Russia, Canada, USA, Iran, Danish West Indies ( St. Croix, St. Thomas and St. John) and the British West Indies (island of St. Kitts). But as George Aagesen writes in his book: "It is my belief that this story of Frederick Oven artillery presence around the world has not found its end with this project. There will undoubtedly still doll copies from cannon foundry forward and these will then hopefully be noticed by historical persons interested in traveling in foreign countries. " And that is exactly what happened in Thailand! The Danish travel agency "Wild Kingdom Tours" arranges an excursion in Phuket, where, besides elephant riding and visit a rubber plantation also included a visit of some old cannon from Frederick. The travel agent's website you can read that the guns were discovered in November 2004 by a group of employees from the Probation Service, which in a private holiday had been arranged a visit to a Thai jail and police headquarters in Phuket: "After the tour of police headquarters and prison facilities , saw the group some old cannon, lying on the ground overgrown with weeds. Great was the astonishment when it was discovered that the guns had Christian VII's monogram cast on top of the race. No one at the police knew that the guns were Danish, where they came from, or how long they had lain on the ground. " Through the National Museum were procured a lot of information about the guns, as depicted on a brass plate closed behind the guns - but how they've arrived at Phuket, remains an enigma. Apart from the original drawings of made revenues, there is the police commissioner Paween Pongsirins initiative in Thailand made replicas of the original projectors, and the two bronze cannons from Frederick stands today at the seat of honor in front of the main police station in Phuket during the waving Thai flags. The story of the Danish guns in Phuket (translated into Danish) Size & objectives: gun barrel is 22 caliber long, 6.5 caliber thick and weighs 607 pounds. This type of gun should be loaded with a 202 pound kardæsk (cannon ball) placed on top of 3 pounds of gunpowder. The range of the target is between 800 to 1,000 meters. The cannon requires 4 horses as draft animals and 8 men to operate it. The wheels on the projectors are relatively high and designed to get ahead in difficult terrain. Manufacturing: Gun race is cast on Gjethuset Foundry located in Frederick city, Denmark. Details: In 1768 this race was beaten by Henrik Horn Gardens in bronze consisting of 13% tin & 87% copper. Kaoner belongs weapon system from 1766, called Prince Charles of Hesse. The system "Prince Karl of Hesse" was the leader of the Danish artillery forces from 1769 to 1799. In total, produced 208 of these guns. It is assumed that the Danish guns were moved to Phuket, late in the 1700s as a defense against invaders. Click here to see the brass

Politikommissær

Paween Pongsirin #3 th.

Tavlen med inskriptionen

Dekorative løftehåndtag udformet som elefanthoved

 

 

For 250 år siden begyndte general Classen produktionen af kanoner i Frederiksværk - eller Friderichsværck, som byen blev navngivet netop i 1756. Der var godt gang i krigene rundt omkring i verden, så der var brug for kanoner. Et stort støbehus, Gjethuset, blev opført. Det skete i to etaper, nordfløjen stod færdig i 1764 og hele den tre-fløjede industribygning i 1769. Frederiksværks æra som kanonby varede i 77 år frem til 1833, og i den periode blev produceret et sted mellem 2.500-2.600 kanoner. De fleste kanoner blev brugt i Danmark, som dengang også omfattede besiddelser i f.eks. Vestindien, Ostindien, Guldkysten (Ghana), hvorfra der blev handlet slaver, samt Norge frem til 1814. Men kanoner fra Frederiksværk fandt også vej mange andre steder hen i verden. Jørgen Aagesen, Frederiksværk, har gravet grundigt i kanonproduktionens historie og bl.a. forsøgt at skabe et overblik over, hvor de bevarede kanoner findes i dag. Resultatet af det kæmpe arbejde kan læses i bogen "Bronzeartilleriet fra General J.F. Classens kanonstøberi 1756-1832" (1993). Det bliver en kanontur jorden rundt til: Danmark, Norge, Sverige, Færøerne, Tyskland, Østrig, England (bl.a. tre bronzekanoner på "Tower of London"), Malta, Rusland, Canada, USA, Iran, Dansk Vestindiske Øer (St. Croix, St. Thomas og St. Jan) og Britisk Vestindien (øen St. Kitts). Men som Jørgen Aagesen skriver i sin bog: "Det er min overbevisning, at denne beretning om Frederiksværks artilleriets tilstedeværelse rundt om i verden ikke har fundet sin afslutning med dette projekt. Der vil utvivlsomt stadig dukke eksemplarer fra kanonstøberiet frem, og disse vil da forhåbentlig blive bemærket af historisk interesserede personer på rejser i fremmede lande." Og det er netop, hvad der er sket i Thailand! Det danske rejsebureau "Wild Kingdom Tours" arrangerer en udflugt i Phuket, hvor der foruden elefantridning og besøg i en gummiplantage også indgår besigtigelse af nogle gamle kanoner fra Frederiksværk. På rejsebureauets hjemmeside kan man læse, at kanonerne blev opdaget i november 2004 af en gruppe ansatte fra Kriminalforsorgen, som under en privat ferie havde fået arrangeret et besøg i et thailandsk fængsel og på politigården i Phuket: "Efter endt rundvisning på politigården og i fængslet, øjnede gruppen nogle gamle kanoner, der lå på jorden overgroet af ukrudt. Stor var forbavselsen, da man opdagede, at kanonerne havde Christian VII monogram støbt oven på løbet. Ingen på politistationen vidste, at kanonerne var danske, hvor de var kommet fra, eller hvor længe de havde ligget på jorden." Via Nationalmuseet blev skaffet en masse oplysninger om kanonerne, som er gengivet på en messingplade nedlagt bag kanonerne - men hvordan de er havnet på Phuket, er fortsat en gåde. Ud fra de originale tegninger af lavetterne, er der på politikommissær Paween Pongsirins initiativ i Thailand lavet tro kopier af de oprindelige lavetter, og de to bronzekanoner fra Frederiksværk står i dag på ærespladsen foran hovedpolitistationen på Phuket under det vajende thailandske flag. Historien om de danske kanoner i Phuket (oversat til dansk) Størrelse & mål: Kanon cylinderen er 22 kaliber lang, 6.5 kaliber tyk og vejer 607 pund. Denne type kanon skal lades med en 202 punds kardæsk (kanonkugle), der er anbragt oven på 3 pund krudt. Rækkevidden for målet er mellem 800 – 1.000 meter. Kanonen kræver 4 heste som trækdyr og 8 mand til betjeningen. Hjulene på lavetten er forholdsvis høje og designet til at kunne komme frem i svært terræn. Fabrikation: Kanonløbet er støbt på Gjethusets Støberi beliggende i Frederiksværk by, Danmark. Detaljer: I 1768 blev dette løb slået af Henrik Hornhaver i bronze, der består af 13 % tin & 87 % kobber. Kaoner tilhører våbensystemet fra 1766, kaldet Prins Karl af Hessen. Systemet ”Prins Karl af Hessen” var leder af de danske artilleri styrker fra 1769 til 1799. I alt blev der fremstillet 208 af disse kanoner. Det antages at de danske kanoner blev flyttet til Phuket, sidst i 1700-tallet som forsvar mod angribere. Klik her for at se messingpladen i stor størrelse Stor tak til Wild Kingdom T

Bestil nu – få det du ønsker mest og spar på feriebudgettet

Privat Sightseeing Phuket

med engelsktalende guide – afhentning/afsætning på dit hotel

Hver dag – året rundt – Angiv ønsket afhentningstid

Privat heldagstur 7 timer

Kata View Point, De bedste strande, Chalong Marina, Big Buddha bjerget, Old Phuket Town, De Danske Kanoner, Hav-sigøjnernes landsby. Evt. stop for Shopping / 09:30 – 16:30

Privat halvdagstur 3½ time

Kata View Point, De bedste strande, Chalong Marina, Big Buddha bjerget, Old Phuket Town, De Danske Kanoner. 09:30 – 13:00

Bestil WKT 034A

Per person

THB

Bestil WKT 034B

Per person

THB

Ved 2-3 voksne /

Børn under 12 år uden beregning

2.850

Ved 2-3 voksne /

Børn under 12 år uden beregning

2.150

Ved 4-5 voksne

Børn under 12 år uden beregning

1.850

Ved 4-5 voksne

Børn under 12 år uden beregning

1.350

Ved 6-7 voksne

Børn under 12 år uden beregning

1.350

Ved 6-7 voksne

Børn under 12 år uden beregning

1.000

Ved 8-9 voksne

Børn under 12 år uden beregning

1.000

Ved 8-9 voksne

Børn under 12 år uden beregning

700

Pristillæg for Frokost, Elefantridning, Orkidefarm, Zoologisk have, Slange Show, Perlefarm.

Gratis tilføjelse: GEMS GALLERY

Pristillæg for Frokost, Elefantridning, Orkidefarm, Zoologisk have, Slange Show, Perlefarm.

Gratis tilføjelse: GEMS GALLERY.

Johan Frederik Classen 1725 – 1792 / Generalkrigs- og ammunitionskommissær

Samtidig leder af Gjethuset som kanonstøberi.

Klik her for mere info:

Andreas Richelieu 1852 - 1932 / En dansker, der også har sat sig spor for eftertiden:

*RICHELIEU ROCK blev af ”Scuba Diverens” opfinder Jacques-Yves Cousteau 1910-97 udpeget til at være stedet, hvor man bedst har mulighed for at observerer Hvalhajer.

+++

VISTE DU?: Richelieu Rock er opkaldt efter danskeren Andreas Richelieu 1852-1932, som siden 1875 havde været i siamesisk tjeneste, og som året før var blevet udnævnt til Phra (svarende til det engelske "Sir"). Andreas Richelieu blev senere Admiral i Siams flåde samt Siams Marineminister. Fra Østasiatisk Kompagnis start i 1897 var han tilmed i bestyrelsen.

Andreas Richelieu Admiral i Siams flåde samt Siams Marineminister

Ingen film herunder?

Download Adobe Flash Player

Skønne øer i Sydthailand

Khao Sok Nationalpark

3-4 DAGES TURE

Bestil uden misforståelser – Det lille rejsebureau med den store erfaring

Udflugter i og omkring Chiang Mai

Bestil Wild Kingdom Tours skræddersyr drømmerejsen

Valuta omregner

Online bestilling af hoteller

 

 

Rundtur i Thailand fra Nord til Syd:

BANGKOK - RIVER KWAI

HUSBÅD TIL ”UTOPIA”

BANGKOK UDFLUGTER

PHUKET OPHOLD

KRABI & KHAO LAK

PHUKET UDFLUGTER

KHAO SOK N. PARK

DYKKER EVENTYR

Skriv og få et tilbud

*  Yderligere oplysninger og booking på:

info@wildkingdomtours.com

TILBAGE TIL FORSIDEN

BO GODT & BILLIGT i PATONG

Advarsel: Det kan være stærkt vanedannende at besøge Thailand

Wild Kingdom Tours - incoming agentbureau med base i Thailand.

Vi laver F.I.T. / G.I.T. arrangementer for oversøiske bureauer.

 

Indsæt WKT-banner på din hjemmeside. > Klik her <

Wild Kingdom Tours Co., Ltd.

10 Phisit Karani Road,

Patong Beach, Phuket 83150, Thailand

Tel.:  +66 (0) 76 296 231

Fax:  +66 (0) 76 296 454

Dansk SKYPE telefonnummer: 3696 0738.

Telefontid 09:00 til 11:30 (dansk tid)

E-mail:info@wildkingdomtours.com

 

Office of Tourism Development License 34/0001

Last page update 23 April 2012

Bliv fan

 

 

 

Det danske rejsebureau

Log Wildkingdom Tours - Hornbill

i Thailand

 

Skype:

My status

Wild Kingdom Tours

"